Sanitas lekarze specjaliści
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SANITAS" LEKARZE SPECJALIŚCI, BYDGOSZCZ
Informacje, rejestracja: 506-270-720
Godziny przyjęć rejestracji:
Dworcowa 110 Pn-Pt 8-19.30, Kaszubska 17 B Pn-Pt 8-19

PFRON


Dofinansowanie

Realizujemy zadanie:

"Wymiana dźwigu osobowego w celu zapewnienia lepszej dostępności do usług pacjentom, niepełnosprawnymi i rehabilitacji osobom niepełnosprawnym."

Łączna wartość zadania: 205 410 00 zł (słownie złotych: dwieście pięć tysięcy czterysta dziesięć 00/100).

Dofinansowanie dla "SANITAS" Lekarze Specjaliści sp. z o.o. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 61000,00zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy 00/100) na podstawie umowy numer SZ-II-D. 924.5.2023 z dn. 17.04.2024 r. na "Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów".

Nowy dźwig ułatwia dotarcie do gabinetów lekarskich, rehabilitacyjnych osobom z każdym stopniem i rodzajem niepełnosprawności i w każdym wieku dzięki informacjom dźwiękowym, wizualnym, a także usytuowaniem tablicy wewnątrz dźwigu jak i przycisków przywołującym na korytarzach.


Gdzie nas znaleźć?

Adresy placówek SANITAS

Szukasz specjalisty? Zadzwoń

506-270-720

Masz pytania? Napisz

rejestracja@sanitas.pl